Oude Willem

Laatste update: 10 maart 2015

De voormalige landbouwenclave Oude Willem wordt ingericht als natuurgebied. De bedoeling is om het gebied te herstellen als een natuurlijk brongebied van de Vledder Aa. De harde overgangen tussen bos en beekdal worden vloeiender gemaakt. De laanbomen langs de Oude Willemsweg blijven staan, maar het doorgaande verkeer over de weg zal ontmoedigd worden. Er komt een nieuw fietspad dwars over de Oude Willem, nieuwe struinnatuur en een uitkijkpunt.

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan Oude Willem is door Gedeputeerde staten van Drenthe vastgesteld.  In dit Inrichtingsplan, dat is opgesteld op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) staan maatregelen op het gebied van natuur, water, bodem, recreatie en landschap. De Bestuurscommissie Oude Willem gaat het Inrichtingsplan uitvoeren.
Inrichtingsplan Oude Willem>>>

Gebiedsontwikkeling Oude Willem

Op deze pagina kunt u lezen over de voortgang van de gebiedsontwikkeling Oude Willem. Dit gebied is een landbouwenclave in het hart van het nationaal park.
Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de Oude Willem in te richten met het oog op natuur. Bijvoorbeeld een hogere waterstand is goed voor de vennen en heides in de omgeving. En een meer natuurlijke inrichting is ook goed voor vogelsoorten die door Natura 2000 extra worden beschermd, zoals de grauwe klauwier. We houden u op de hoogte!

Wat is gebiedsontwikkeling Oude Willem

Het huidige landbouwgebied Oude Willem ligt in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het gebied is circa 450 hectare groot. Daarvan ligt globaal 250 hectare in de provincie Drenthe en 200 hectare in de provincie Fryslân. Het is de bedoeling om de Oude Willem als natuurgebied in te richten.

De beoogde natuurontwikkeling in Oude Willem is gericht op een volledig beekdalherstel, waarbij het gebied Oude Willem als bovenloop en brongebied van de Vledder Aa wordt ontwikkeld. Verder wordt ingezet op het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke landschappelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere open delen in Oude Willem.
Recreatief medegebruik van het natuurgebied wordt nadrukkelijk in de planvorming meegenomen. Onderzocht wordt of de Oude Willem nieuwe ontwikkelingsperspectieven biedt voor locale ondernemers op het terrein van recreatie en/of natuurbeheer.

Ontwerp-inrichtingsplan en milieueffectrapport ter visie

 

De bestuurscommissie Oude Willem heeft voor de zomer van 2014 het Ontwerp-inrichtingsplan aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe aangeboden. Het Ontwerp-inrichtingsplan kunt u hier downloaden>>>
Ook het milieueffectrapport is te downloaden>>>
En de bijbehorende documenten:
De Flora- en Faunatoets>>>
Het Archeologisch vooronderzoek>>>
Het Hydrologisch Modelinstrument>>>

Hoogtekaart Oude Willem 

 

Hoogtekaart Oude Willem

 

Klik op de kaart om de hoogtekaart te downloaden (10 Mb) 

Installatie van bestuurscommissie Oude Willem

Op 11 december 2013 heeft de commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, de bestuurscommissie Oude Willem geïnstalleerd. Willem Urlings is de voorzitter van deze bestuurscommissie.  De bestuurscommissie neemt vanaf dit moment het voortouw over van de Stuurgroep Oude Willem. De bestuurscommissie is vanaf nu verantwoordelijk voor de verdere planuitwerking en zij stelt een inrichtingsplan op. De Stuurgroep Oude Willem heeft tijdens haar laatste vergadering de reactienota op het Ruimtelijk Ontwerp vastgesteld. Deze nota is inmiddels gereed en kunt u hier downloaden>>> (pdf 1 mb)

Flora en fauna toets

Flora- en Faunatoets Oude Willem

 

In december 2013 is een flora en fauna toets voor de Oude Willem opgeleverd. Gedurende de zomermaanden van 2013 is de flora en fauna in de Oude Willem geïnventariseerd door het bureau Tonckens Ecologie. Ben u nieuwsgierig naar de waargenomen beschermde soorten, dan kunt u hier het rapport downloaden>>>

Beeldenboek gepresenteerd met oplossingsrichtingen

 

Op 4 november 2013 heeft Grontmij het beeldenboek met oplossingsrichtingen voor de herinrichting van de Oude Willemsweg gepresenteerd. Met een aantal bewoners is dit beeldenboek besproken. Op deze avond zijn louter en alleen de eerste reacties op de voorstellen geinventariseerd. Op de avond zelf is niets besloten over de herinrichting van de weg. De uitwerking van de Oude Willemsweg zal na vaststelling van het ontwerpinrichtingsplan plaatsvinden. Na verwachting zal het ontwerp inrichtingsplan begin 2014 ter visie worden gelegd door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Afgesproken is dat in een vervolgsessie alle bewoners zullen worden uitgenodigd.
Het Beeldenboek is te downloaden>>> (9mb)

Toekomstige natuurgebied

Voor de inrichting van het nieuwe natuurgebied vindt overleg plaats met de waterschappen en ook met Staatsbosbeheer. Onderwerpen van gesprek zijn:
- Waar komen nieuwe grenssloten tussen natuur en woonerven? Wie wordt eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de nieuwe voorzieningen en watergangen?
- Waar en op welke manier wordt het uitmijnen uitgevoerd?
- Waar kunnen recreanten gaan struinen en welke voorzieningen moeten hiervoor worden aangelegd?
Ook deze eerste resultaten willen we na de zomer met u bespreken.

Inrichting gronddepot N381

Het projectbureau N381 gaat op een perceel achter het voormalig landbouwbedrijf Hummel aan de Oude Willem 9 tijdelijk een gronddepot inrichten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met projectbureau N381 (tel: 0516-464030 contactpersoon is de heer Dick Piquer.

Ruimtelijk Ontwerp

In totaal zijn 19 reacties binnengekomen op het Ruimtelijk Ontwerp na de inloopbijeenkomsten van eind januari in het bezoekerscentrum van Appelscha. We hebben een flink aantal positieve reacties ontvangen op de natuurinrichtingsplannen. Er worden ook kritische vragen gesteld over de waterhuishouding, inrichting van de weg en suggesties gedaan voor het uitwerken van de recreatiemogelijkheden. In een reactienota willen we een antwoord geven op de binnengekomen reacties. Op dit moment kan nog niet op alle punten een duidelijk antwoord worden gegeven. De stuurgroep beraadt zich hierop. Zodra het inrichtingsplan in (voor)ontwerp gereed is, wordt de reactienota verspreid.

 

Het Ruimtelijk ontwerp schetst in hoofdlijnen de toekomstige inrichting van het natuurgebied de Oude Willem. De maatregelen en de schets van het definitief Ruimtelijk Ontwerp kunt u nalezen in de brochure "Samenvatting Ruimtelijk Ontwerp". Wilt u meer weten dan kunt u ook de volgende documenten bekijken:
- rapport Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem
- schets Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem
- samenvatting plan-MER (concept)

Eindrapport Cultuurhistorisch onderzoek

Het Eindrapport Cultuurhistorisch Onderzoek Plangebied De Oude Willem is inmiddels gereed en kunt u hier downloaden (pdf 6mB)

Verkeersonderzoek Oude Willemsweg

In september 2012 zijn twee onderzoeken uitgevoerd rond de Oude Willemsweg/Oude Willem, de eindrapportages kunt u hier bekijken:
-de milieuhygienische verharding Oude Willem
-verkeersonderzoek Oude Willemsweg

Deze onderzoeken maken deel uit van de voorbereiding ten behoeve van het inrichtingsplan Oude Willem.

Organisatie

De Bestuurscommissie Oude Willem is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen en een goede informatievoorziening naar alle partijen in het gebied. De Bestuurscommissie bestaat uit bestuurders van de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, Waterschap Reest en Wieden, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en adviseurs van de provincies Drenthe en Fryslân. De Bestuurscommissie wordt ondersteund door een projectgroep en een secretariaat.

Voor meer informatie over de gebiedsontwikkeling Oude Willem kunt u contact opnemen met het secretariaat:
per adres Prolander
postbus 50040
9400 LA Assen.
Alex Schuiling email: A.schuiling@prolander.nl

Anja de Vries
Provinsje Fryslan
M 06-52401199
E a.devries@fryslan.n

Financiering

De deelnemende partijen en het Rijk hebben allen een bijdrage toegezegd voor de uitvoering van het Ruimtelijk plan. Om ook de hydrologische situatie te optimaliseren, zodat ook de Natura 2000 doelen optimaal gehaald kunnen worden, is ook een LIFE subsidie van Europa teogekend van 2.935.381 euro. Lees meer

print